Preventiebeleid Zenderen Vooruit

(laatste aanpassing: 1 juli 2020)

 

Sportvereniging Zenderen Vooruit wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport, handbal, tennis en/of voetbal.

Mede naar aanleiding van een aantal vervelende situaties bij andere sportverenigingen en net als veel andere sportverenigingen denkt Zenderen Vooruit na over veiligheid en een zo veilig mogelijk sportklimaat. Dat heeft geresulteerd in een preventiebeleid waarin:

  • Een Vertrouwenscontactpersoon is aangesteld;
  • Gedragsregels tegen grensoverschrijdend gedrag door sportbegeleiders zijn vastgesteld;
  • Het Aannamebeleid voor nieuwe sportbegeleiders wordt geformuleerd.

 

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon van Zenderen Vooruit is het eerste aanspreekpunt binnen de club voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. Daarnaast draagt de vertrouwenscontactpersoon bij aan het nemen van preventieve maatregelen.

Monique Boswerger is de huidige vertrouwenscontactpersoon binnen Zenderen Vooruit, zij is te bereiken via (Bertmoni@kpnmail.nl)

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

 

Gedragsregels Sportbegeleiders

De Gedragsregels Sportbegeleiders zijn opgesteld door NOC*NSF om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Zenderen Vooruit onderschrijft deze regels en vraagt van haar begeleiders dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen gelden. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die voor alle sportbegeleiders gelden:

1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt

2. De begeleider gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.

4. De begeleider gebruikt e-mail, sms/whatsapp en social media alleen om informatie over verenigingsactiviteiten naar jeugdleden te communiceren.

5. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen begeleider en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

6. De begeleider raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

7. De begeleider gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.

8. De begeleider beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.

9. Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

10. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de begeleider in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 

Aannamebeleid Sportbegeleiders

Zenderen Vooruit is een vereniging met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen e/of een bezoek aan de kantine. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen. Daarom neemt Zenderen Vooruit de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken;
  • De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en deze te ondertekenen;
  • Bij gecontracteerde medewerkers worden mogelijke referenties gecheckt;
  • Voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd;
  • Aan trainers en begeleiders van jeugdteams wordt gevraagd deel te nemen aan de jaarlijkse startbijeenkomst voor de seizoen opening;