Zenderen Vooruit hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zenderen Vooruit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

– Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Zenderen Vooruit zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy vragen hebt kun je deze stellen via secretaris@fifelo-construct.nl

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Zenderen Vooruit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het registreren t.b.v. het lidmaatschap bij betreffende afdeling van Zenderen Vooruit

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Het inschrijfformulier op de website van Zenderen Vooruit

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zenderen Vooruit de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Geboortedatum;

– Pasfoto;

– Bankgegevens ten behoeve van incassomachtiging

 

Jouw persoonsgegevens worden door Zenderen Vooruit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is tot maximaal 7 jaar ten behoeve van de wettelijke bewaarplicht in de financiële administratie.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Zenderen Vooruit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zenderen Vooruit de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Geboortedatum;

– Salarisgegevens;

– Kopie ID;

– BSN-nummer;

– Pasfoto;

– Diploma’s en certificaten t.b.v. uitvoering functie;

– Bankgegevens.

 

Jouw persoonsgegevens worden door Zenderen Vooruit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men een contract heeft en tot maximaal 7 jaar ten behoeve van de wettelijke bewaarplicht in de financiële administratie.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, zoals de Sportbonden. Wij zullen nooit de door jou verstrekte gegevens aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Naast Zenderen Vooruit zijn er ook nog derde partijen die jouw persoonsgegevens verwerken. Ook deze partijen gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hoe kun je via onderstaande links lezen:

 

Verwerking van persoonsgegevens op onze sites

Ook op onze website www.zenderenvooruit.nl, Twitteraccount https://twitter.com/zenderenvooruit en Facebookpagina www.facebook.com/zenderenvooruit gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en foto/videomateriaal. De beheerders van deze platformen zijn zich bewust van het feit dat ze persoonsgegevens namens Zenderen Vooruit verwerken en zullen bij expliciet gebruik van materiaal jou vooraf om toestemming vragen. Bijvoorbeeld voor het nemen van (team)foto’s en/of video’s en het gebruik daarvan op genoemde sites. Andere dan bovenstaande genoemde platformen zijn niet officieel in beheer van Zenderen Vooruit, waardoor wij geen verantwoording over gepubliceerde content kunnen nemen.

 

Persoonsgegevens op onze sites worden door Zenderen Vooruit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatie delen omtrent teamindeling en bij sportieve of bijzondere momenten

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De genoemde websites

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zenderen Vooruit de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Foto of videomateriaal;

– Team

 

Contactformulieren

Via contactformulieren en aanmeldformulieren op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, telefoonnummer, banknummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van alleen noodzakelijke gegevens ten behoeve van het Nederlands Recht en aangesloten sportbonden KNVB, KNLTB en NHV.

 

Links

Onze genoemde sites bevatten links naar andere websites. Zenderen Vooruit is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Zenderen Vooruit niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger, welke hiervoor toestemming heeft gegeven op het inschrijfformulier.

 

Bewaartermijn

Zenderen Vooruit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Statistieken website

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor Zenderen Vooruit.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; – Alle personen die namens Zenderen Vooruit van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– We anonimiseren persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze bestuurders en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via secretaris@fifelo-construct.nl