Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich middels het inschrijfformulier bij het betreffende secretariaat aanmelden.

Afmelden

Het lidmaatschap eindigt na opzegging door het lid voor aanvang van het nieuwe seizoen. Op 1 juli begint voor de vereniging het nieuwe seizoen, dus de afmelding moet voor 1 juli via e-mail bij de secretaris van de afdeling binnen zijn.

Contributie

Contributieregeling (Geldig vanaf 1 juli 2021)
Het contributieseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni en zijn inclusief € 3,00 per kwartaal voor het kledingfonds*

 

Handbal Per kwartaal
Leden t/m 8 jaar  € 33,00
Leden 9 t/m 10 jaar  € 33,00
Leden 11 t/m 12 jaar  € 36,00
Leden 13 t/m 14 jaar  € 39,50
Leden 15 t/m 16 jaar  € 44,00
Leden 17 t/m 18 jaar  € 52,00
Leden 19 jaar en ouder  € 65,00
Donateur  € 6,25

*In geval van alleen trainingslid geldt 50% van bovenstaande contributies.

Extra informatie betreffende contributie:

Wedstrijdleden die lid zijn van meerdere afdelingen binnen Zenderen Vooruit, krijgen korting op het tweede of derde lidmaatschap. Indien je lid bent van de voetbal en handbal ontvang je 50% korting op de laagste contributie. Bij voetbal of handbal in combinatie met tennis ontvang je €5,- per kwartaal korting op je combi-lidmaatschap van de tennis.

  • Voorbeeld: seniorlid van de afdeling voetbal/handbal gaat tennissen: € 65,00 + € 17,50
  • Voorbeeld: seniorlid van de afdeling handbal gaat wedstrijd voetballen: € 65,00 + € 32,50
  • Als nieuw lid mag je vier keer kosteloos meetrainen. Dit kan door een mail te sturen naar het betreffende secretariaat. Na de vierde keer dient er een aanmeldingsformulier bij de afdelingssecretaris ingeleverd te worden.
  • Alle leden/donateurs dienen een machtiging voor automatische incasso af te geven.
  • De inning van de automatische incasso vindt plaats per kwartaal aan het einde van de maanden augustus, oktober, januari en april van het betreffende contributiejaar.
  • Elk lid is dient de contributie, die jaarlijks wordt vastgesteld op de jaarvergadering, te betalen binnen de daarvoor gestelde termijnen. Bij niet betalen neemt het bestuur maatregelen.
  • Omdat de vereniging voor ieder lid doorlopende kosten heeft (verzekering + afdracht KNVB/NHV) wordt bij het beëindigen van het lidmaatschap de volledige contributie van het seizoen geïnd.
  • Op 1 juli begint voor de vereniging het nieuwe seizoen. Leden die willen stoppen moeten dit voor deze datum doorgeven aan de ledenadministratie. Indien een lid zich na 1 juli afmeld wordt de volledige contributie van het seizoen geïnd.
  • Boetes opgelegd door de tuchtcommissie van de NHV worden automatisch van uw rekening geïncasseerd, Ook de eventuele administratiekosten worden de speler in rekening gebracht.